Welcome to
Sanjay Gandhi College of Education

ವಿದಾಯರ್ಥ್ವ ೇತನ

ಅಹಾತಗ ಹಾಗ ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಹಂದುಳಿದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಗಾಯಲ್ಲಿ ಪ್ದವಿೇಧ್ರರಾಗಲು ವಿದಾಯರ್ಥಾವಗೇತ್ನ ಗಳಿಸುತಾಿರಗ.
ಸಕಾಾರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗ್ಗ ಂಡ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳು ಸಹ ಸಂಸ್ಗಾಯಿಂದ ಶುಲೆ ರಿಯಾಯಿತ್ತ ರಿೇತ್ಯ ವಿದಾಯರ್ಥಾ ವಗೇತ್ನ ಪ್ಡಗಯುತಾಿರಗ.
ಅಂತಗಯ್ಕೇ, ಇತ್ರಗೇ ವಗಾದ ಅಹಾ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳನುು ಸಹ ಸಂಸ್ಗಾಯು ವಿದಾಯರ್ಥಾ ವಗೇತ್ನಕಾೆಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸುತ್ಿದಗ. ಪ್ರಿಶಿಷ್್ ಜಾತ್ತ ಪ್ರಿಶಿಷ್್
ಪ್ಂಗಡ ಹಾಗ ಇತ್ರಗ ಹಂದುಳಿದ ವಗಾದ ವಿದಾಯರ್ಥಾಗಳೂ ಸಹ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖಗಯ ವತ್ತಯಿಂದ ವಿದಾಯರ್ಥಾ ವಗೇತ್ನ
ಪ್ಡಗಯುತಾಿರಗ.